حسرتِ نیلی

کافیست باور کنی

که تو هستی و آسمان!

دیگر همان آسمان برایت کافیست

یا سرانجام پر میکشی

یا در حسرت پرواز جان میدهی...

/ 2 نظر / 9 بازدید
رومیسا

پستات بازگیج کننده شدن برام شایدم آی کیوی من پایین باشه

مهرسا

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است *** ور به سختی گذرد لحظه ی آن بسیار است آسمانت دلت بی غبار دوست من