جاده ی خاموشی

رفتن را باید با سکوت آمیخت

برای رفتن نباید خداحافظی کرد..

نباید دست تکان داد

اصلا نباید گفت " میروم"

باید در سکوت راهی شد و آرام آرام رفت

همان اول جاده

یکی دوبار پشت سرت را ببین

اگر دیدی نمی آید دیگر برنگرد

فقط برو..

در سکوت برو

اینگونه کم کم دور میشوی و فراموش

مثل یک روز قبل از آمدنت!

/ 0 نظر / 12 بازدید